ראשי על האגודה לרפואה ולמשפט כנסים אירועי תרבות סיורי חו"ל קישורים יצירת קשר תמונות
חיפוש באתר
 חברות באגודה
 לוח מודעות
 ארועי תרבות ופנאי
 השתלמויות
 סיורים בארץ
 סיורים בחו"ל
 מאמרים וכתבות
 אות המופת לרופא
 תקנון האגודה
 חברי הנהלה
 כתב העת רפואה ומשפט
תקנון האגודה

תקנון האגודה לרפואה ולמשפט בישראל

1. שם האגודה:

האגודה לרפואה ולמשפט בישראל.

2. מטרות האגודה:

א. האגודה תיזום, תעודד ותגרום ל-

1) מחקר וטיפול בבעיות רפואיות משפטיות.

2) הדרכת אנשי מקצוע הרפואה, לרבות סטודנטים, בבעיות הכרוכות בהליכי משפט ובמערכת הרפואה.

3) הדרכת אנשי מקצוע המשפט, לרבות סטודנטים, בבעיות הכרוכות במתודיקה ובחשיבה הרפואית.

4) הוצאת ספרות משפטית מקורית ותרגום ספרות רפואית משפטית זרה לעברית.

5) הוצאת ביטאון חצי שנתי.

6) פרסום רשימות מקצועיות רפואיות בכתבי עת משפטיים, ורשימות מקצועיות משפטיות בכתבי עת רפואיים, בבעיות המשותפות לשני המקצועות.

7) קיום פגישות מקצועיות תקופתיות והשתתפות בקונגרסים ארציים ובינלאומיים של אנשי רפואה ומשפט.

8) קשר עם חברי אגודות לרפואה ולמשפט בעולם.

9) הקמת ספריה בנושאי רפואה ומשפט בישראל.

10) פעילות חברתית עבור חברי האגודה.

11) הקמה והפעלה של במות ציבוריות לדיון בנושאי רפואה ומשפט.

12) פעילות המקדמת את מטרות האגודה.

ב. כדי לממש את מטרותיה, תיזום האגודה, תעודד ותארגן פעולות של:

1) איסוף וקבלת כספים, שרותים וטובות הנאה, על ידי דמי חבר, תרומות מענקים, השתתפויות, מתנות וכל דרך חוקית אחרת.

2) רכישת זכויות בנכסים, מינוי עובדים בשכר.

3) כל פעילות חוקית אחרת.

3. מושב האגודה ומקום פעולותיה:

מושב האגודה יהא בפתח תקוה או במקום שייקבע על ידי ההנהלה ומקום פעולותיה יהא בלתי מוגבל. סניפים לאגודה יוקמו ויופעלו על פי החלטת ההנהלה.

4. ניהול וארגון:

א. אספה כללית:

1) האסיפה הכללית תכונס ע"י ההנהלה לפחות אחת לשנה. לקראת האסיפה תכין הנשיאות את סדר היום ותקבע את צורת ההצבעה על סעיפים שיובאו להחלטת האסיפה, לרבות בחירת מוסדות האגודה.

2) הזמנה לאסיפה הכללית תישלח אל החברים לפחות 14 ימים לפני מועד קיומה ויפורט בה סדר היום, החברים יוכלו להעלות הצעותיהם במכתב לנשיאות והנשיאות תחליט אם לכלול הצעות אלה בסדר היום, דחתה הנשיאות בקשה של חבר לדון בהצעה, תודיע על כך לחבר, ותציין זאת בסדר היום. חבר שבקשתו נדחתה יוכל להעלות בקשתו באסיפה הכללית, בא כח הנשיאות יסביר שיקוליה לדחיית ההצעה, והאסיפה הכללית תצביע ללא דיון נוסף, אם לקיים דיון בהצעת החבר.

3) כל חבר רשאי להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה, האסיפה תדון ותחליט בכל מספר חברים.

4) האסיפה הכללית תבחר את מוסדות האגודה, תקבע את גובה דמי החבר, תאשר את הדו"ח הכספי השנתי, תמנה רואה חשבון ותקבע את מדיניות פעולות האגודה, על פי המטרות הנקובות לעיל.

5) לכל חבר באסיפה הכללית זכות דעה אחת: החלטות, לרבות החלטות לשינוי התקנון, תתקבלנה ברוב רגיל של החברים הנוכחים.

6) ההנהלה רשאית לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליה לעשות כן לפי

דרישה בכתב של עשירית מחברי האגודה, או על פי דרישת ועדת הביקורת שהתקבלה פה

אחד.

7) בכל אסיפה ינוהל פרוטוקול שיכיל את עיקרי הדברים ואת כל ההצעות שהועלו

וההחלטות שהתקבלו. הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר האסיפה.

ב. נשיא, נשיאות הנהלה, יו"ר הנהלה, מנכ"ל וועדות:

1) אחת לשנתיים תבחר האספה הכללית את נשיא האגודה, שייצג את האגודה בפני מוסדות והארגונים המקצועיים והמדעיים בישראל ובחו"ל.

אין המועמד חייב להיות חבר אגודה בטרם נבחר לתפקידו אולם על האגודה לקבלו כחבר על פי התקנון טרם כניסתו לתפקיד. הנשיא יוזמן לקחת חלק בכל ישיבות ההנהלה.

2) הנהלת האגודה תיבחר ע"י האסיפה הכללית ותכנס לתפקידה עם בחירתה. תקופת כהונתה תהא שנתיים, או עד שתבחר הנהלה חדשה.

3) הנהלת האגודה תהיה מורכבת מתשעה חברים לפחות ומספר החברים בה לא יעלה על 30 חברים. פחת מספר החברים מ 30 , רשאית ההנהלה לצרף אליה חברים עד למספר זה, וזאת עד להבאת הבחירה לאישור האסיפה הכללית.

4) הנהלת האגודה תבחר מבין חבריה נשיאות שמספר חבריה לא יעלה על שבעה. הנשיאות תנהל את ענייני האגודה ותדווח להנהלה לעיתים מזומנות על פעולותיה. כל סמכות שלא יוחדה לגוף או לאדם בתקנון או בחוק, תהיה מסורה לנשיאות.

5) הנהלת האגודה תבחר בין חברי הנשיאות חבר שיכהן כיו"ר הנהלה ויו"ר הנשיאות.

6) ההנהלה תמנה מנכ"ל מבין חברי האגודה. תפקידיו וסמכויותיו יקבעו ע"י נשיאות האגודה ויאושרו ע"י הנהלתה.

7) ההנהלה תבחר ועדות למילוי תפקידים ומטלות כפי שתטיל עליהן, ובעת הצורך תהיה הנשיאות רשאית לפעול כאמור.

8) תקופת הכהונה של כל ועדה שתיבחר ע"י ההנהלה או הנשיאות, תהא שנתיים, או עד שתיבחר ועדה חדשה ותכנס לתפקידה. כל ועדה תבחר מבין חבריה יו"ר, אשר יאושר בדיעבד ע"י ההנהלה או נשיאות .

ג. ועדת ביקורת:

1) האסיפה הכללית תבחר את ועדת הביקורת לתקופה של שנתיים. הועדה תכהן עד שתיבחר ועדת ביקורת חדשה ותיכנס לתפקידה. ועדת הביקורת תבחר יו"ר מבין חבריה.

2) לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר ההנהלה וכחבר בועדת הביקורת.

3) ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של האגודה ואת פנקסי

החשבונות שלה ותביא בפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח

הכספי.

5. חברות:

א. כחבר באגודה יוכל להתקבל כל אדם מתחומי מקצוע הרפואה והמשפט, וכן כל אדם שיש לו זיקה לתחומי הרפואה והמשפט.

ב. כחבר באגודה יוכל להתקבל כל אדם אשר הנשיאות או מי שהוסמך על ידה לעניין זה הסכימו לקבלו, בשים לב לתרומתו הצפויה לפעילות האגודה.

ג. חבר ישלם לאגודה דמי חבר על פי קביעת האסיפה הכללית.

ד. חבר ישא בחובות המוטלות עליו על ידי האגודה ומוסדותיה, ויהיה זכאי לזכויות המוענקות לו על ידי האגודה, האסיפה הכללית, התקנון והחוק.

ה. החברות באגודה פוקעת-

1) במות החבר

2) בפרישת החבר מן האגודה

3) בהוצאת החבר מן האגודה, כאמור בסעיף קטן ו'

ו. 1) ההנהלה מוסמכת להוציא חבר מן האגודה, מאחד הטעמים הבאים:

א)החבר לא שילם לאגודה את המגיע לה ממנו, ולא נענה לשתי דרישות שהופנו אליו בעניין זה. בדרישה השנייה יצוין כי אם החבר לא ימלא אחריה, הוא צפוי להוצאה מן האגודה.

ב) החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של האסיפה הכללית או ההנהלה.

ג) פעל בניגוד למטרות העמותה.

ד) החבר הורשע בפסק דין סופי בעבירה שיש עימה קלון.

2) לחבר המוצא זכות ערעור בפני האסיפה הכללית, והחלטתה תהיה סופית.

3) לא יוצא חבר מן האגודה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו בפני ההנהלה, ואם ערער – גם בפני האסיפה הכללית. הזמנה, דרישה או הודעה אחרת של האגודה לחבר בקשר להליכי הוצאה מהאגודה, יהיו בכתב שיימסר לו ביד או ישלח בדואר רשום אל מענו או יועבר אליו בפקסימיליה.

ז. הנהלת האגודה רשאית להעניק תואר של חבר כבוד באגודה. על חבר כבוד חלות כל זכויות וחובות חבר אך הוא יהיה פטור מתשלום דמי חבר.

הוראת מעבר- מי שהתקבל כחבר באגודה לפני יום 7/11/99, רואים אותו שהתקבל כדין.

6. סמכויות חתימה:

הנהלת האגודה תסמיך שניים או יותר מחברי האגודה ועובדיה להיות מורשי חתימה על מסמכים בעלי משמעות כספית. חתימה של שניים מהם ביחד תחייב את האגודה.

7. מקורות הכנסה:

א. אלו יהיו מקורות ההכנסה של האגודה:

1) דמי חבר.

2) מתנות.

3) מענקים.

4) תרומות.

5)השתתפויות.

6) ריבית.

7) שירותים.

ב. נכסי והכנסות האגודה ישמשו אך ורק למטרותיה. חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה – אסורה.

 

ג. האגודה רשאית, לפי החלטת הנשיאות, לכסות הוצאות הכרוכות בפעולתה.

 

8. פירוק האגודה:

א. האסיפה הכללית מוסמכת, ברוב של שלושה רבעים ממספר החברים המשתתפים בהצבעה, להחליט על פירוק האגודה ובלבד שנשלחה לחברים הזמנה המציינת את הצעת הפירוק כמטרת האסיפה, לפחות 21 יום לפני מועד האסיפה.

ב. האסיפה המפרקת תקבע את הליכי הפירוק וכל הנוגע לפירוק ולעתיד הזכויות והחובות, בהתאם להוראות הפרק העוסק בפירוק מרצון בחוק העמותות,

תש"ם – 1980.

ג. במקרה של פירוק לא יחולק רכוש האגודה בין חבריה, אלא יועבר לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.

9. עניינים שלא נקבעו בתקנון:

כל אימת שעניין כלשהו בקשר לפעולותיה של האגודה לא נקבע בתקנון יפעלו לגביו לפי התקנון המצוי המובא בתוספת הראשונה לחוק העמותות,תש"ם – 1980.

| | | | | | | |
בניית אתרים בניית אתרים Media4u נטמיילר נטמיילר דיוור אלקטרוני